ECD audio/video

TERM 3

WEEK 7

ECD A audio

ECD A video

ECD B

WEEK 6

ECD A VPA

ECD B HSS

ECD A English

ECD B Shona

WEEK 5

ECD A ICT

ECD B Shona

ECD A video

ECD B video

WEEK 4

ECD A audio

ECD B audio

ECD A video

ECD B video

WEEK 3

ECD A VPA

ECD A Phonics

ECD B Heritage

ECD B VPA video

ECD B Phonics

WEEK 2

ECD A audio 2

ECD B video 2

ECD A Shona audio

ECD A English video

ECD B Shona audio

ECD B VPA video

WEEK 1

ECD A Audio 2

ECD B Audio 2

ECD A audio 1

ECD B audio 1

ECD A Maths video

ECD B Maths video

TERM 2

WEEK 5

English audio

Shona video

WEEK 4

English audio

Maths audio

VPA video

Maths video

WEEK 3

Animals video

Shona video

WEEK 2

ECD A shona audio

maths video

Phonics video

Phonics phase 2 audio

WEEK 1

ecd b video 1

ecd a maths 1

ecd shona